Szukasz pomocy prawnej?

Ochrona przed windykacją

Dochodzenie roszczeń przez wierzycieli nie zawsze musu kończyć się dla dłużnika postepowaniem egzekucyjnym i dokonywaniem zajęć. Nie zawsze też  musi kończyć się w sądzie. Warto tutaj zapobiegać kierowaniu sprawy do sądu przez wierzyciela, gdyż wiąże się to z koniecznością ponoszenia dalszych kosztów, a zatem ze wzrostem zadłużenia. Nawet jednak w postepowaniu sądowym lub komorniczym można zawrzeć ugodę z wierzycielem, która nie musi stawiać dłużnika na straconej pozycji. Inaczej jednak rozmowy przebiegają gdy dłużnik próbuje sam rozmawiać z wierzycielem, a inaczej gdy dłużnik jest reprezentowany przez fachowy podmiot. Zwiększa to bowiem szanse na zawarcie samej ugody, jak i na korzystniejsze jej warunki.  Nie zostawaj sam ze swoimi długami, razem można więcej.

Mieć również należy na uwadze, że znaczna ilość dochodzonych roszczeń, zwłaszcza przeciwko konsumentom w chwili nawet wystosowania samego wezwania do zapłaty jest przedawniona. Ponadto firmy windykacyjne często nie dbają o właściwe przygotowanie spraw, co umożliwia odpowiednio przygotowanemu i doświadczonemu pełnomocnikowi na skuteczną obronę przed ich roszczeniami na skutek formalnych zawisłości prawnych.

W ramach ochrony przed windykacją oferujemy następujące usługi:

  • Negocjowanie warunków spłaty zadłużenia z wierzycielami
  • Sporządzanie ugód
  • Reprezentacja pozwanego w postępowaniach sądowych o zapłatę
  • Reprezentacje dłużników w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika
  • Wytaczanie w imieniu Klienta powództwa przeciwegzekucyjnego
  • Ochrona majątku osób trzecich przed zajęciami komorniczymi
  • Wytaczanie w imieniu Klienta powództwa o wyłączenie rzeczy nienależącej do dłużnika spod egzekucji komorniczej.

Zapraszamy do współpracy